Ilustro Wikipedia-n

Ilustro Wikipedia-n është fushatë e redaktimit online që synon të pasurojë artikujt ekzistues në Wikipedia shqip me ilustrime

Read More 0

Unë redaktoj Wikipedia-n

Kampanjë promovuese online me qëllim përmisimin e Wikipedia Shqip.   Unë redaktoj Wikipedia-n është kampanjë promovuese që do

Read More 0