Unë redaktoj Wikipedia-n

Kampanjë promovuese online me qëllim përmisimin e Wikipedia Shqip.   Unë redaktoj Wikipedia-n është kampanjë promovuese që do

Read More 0