E gjithë përmbajtja e Wikipedia-s është e lirë për t’u modifikuar, ndarë dhe përdorur nga kushdo në botë, në varësi të kushteve të caktuara. Për ta mbajtur këtë në drejtimin e duhur, Wikipedia dhe të gjitha faqet e Wikit (si Wikimedia Commons dhe Wikidata) ndjekin rregulla strikte kur bëhet fjalë për të drejtat e autorit.

Ky artikull shpjegon shkurtimisht se si funksionon në Wikipedia. Për rregullat specifike për platformë, shihni artikujt përkatës.

 

Wikipedia:Creative Commons BY-SA 3.0

Duke kontribuar në Wikipedia, ju pranoni automatikisht ta lëshoni atë nën një licencë Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 (CC-BY-SA 3.0). Kjo është një marrëveshje e standardizuar që lejon të tjerët të modifikojnë, ndajnë dhe përdorin tekstin tuaj. Kushti është që ata të deklarojnë me tekstin se ai vjen nga Wikipedia, dhe që të lëshojnë edhe tekstin e tyre me të njëjtën licencë.

Nëse klikoni në butonin ‘publikoni ndryshimet’ kur keni redaktuar një artikull në Wikipedia, do të shihni një deklaratë në fund me të cilën ju jepni licencën CC-BY-SA për kontributin tuaj. Kjo është e pakthyeshme.

 

 

Shkruani gjithmonë me fjalët tuaja

Për t’u siguruar që me kontributin tuaj të mos shkelni të drejtat e autorit të një autori tjetër, është e rëndësishme që gjithmonë të shkruani me fjalët tuaja. Asnjëherë mos kopjoni tekste nga burime të tjera fjalë për fjalë në Wikipedia.

Më shumë informacion:
https://sq.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:T%C3%AB_drejta_autori